+19+ حوادث و خبر و جن و شکنجه و ارواح
 کشتن وحشیانه دختر بچه و تکه تکه کردن

|+| نوشته شده توسط علي در  |
 
 
بالا